Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT

1. DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2023

 

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

1

    Việt Nam học

Báo cáo

Danh mục minh chứng

2

     Ngôn ngữ Anh 

Báo cáo

Danh mục minh chứng

3

     Ngôn ngữ Trung Quốc

Báo cáo

Danh mục minh chứng

4

     Sư phạm Tin học

Báo cáo

Danh mục minh chứng

5

     Công nghệ Thông tin

Báo cáo

Danh mục minh chứng

6

     Giáo dục Quốc phòng - an ninh

Báo cáo

Danh mục minh chứng

 Tags: