Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

STT

Tên chương trình đào tạo

Số Nghị quyết

Giấy chứng nhận

 

Năm 2022

 

 

1. 

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non

12/NQ-HĐKĐCL,

ngày 24/02/2022

Xem tại đây

2. 

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học

13/NQ-HĐKĐCL,

ngày 24/02/2022

Xem tại đây

3. 

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm Ngữ văn

14/NQ-HĐKĐCL,

ngày 24/02/2022

Xem tại đây

4. 

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh

15/NQ-HĐKĐCL,

ngày 24/02/2022

Xem tại đây

5.

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Giáo dục Tiểu học

 115/NQ-HĐKĐCL ngày 14/11/2022

Xem tại đây

6.

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Giáo dục Công dân

 116/NQ-HĐKĐCL ngày 14/11/2022

Xem tại đây

7.

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Giáo dục Thể chất

 117/NQ-HĐKĐCL ngày 14/11/2022

Xem tại đây

8.

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm Lịch sử

 118/NQ-HĐKĐCL ngày 14/11/2022

Xem tại đây

9.

CTĐT chính quy trình độ đại họcngành Sư phạm Hóa học 

141/NQ-HĐKĐCL ngày 06/12/2022

Xem tại đây

10.

CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học

142/NQ-HĐKĐCL ngày 06/12/2022

Xem tại đây

11.

CTĐT hính quy trình độ đại học ngành Sư phạm Vật lý 

143/NQ-HĐKĐCL ngày 06/12/2022

Xem tại đây