Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Triết lý phát triển chương trình đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội 2

Triet ly pt CTDT

Nói điều đúng - Làm đúng như đã nói

(1) Nói điều đúng:

- Tuyên bố đúng Mục tiêu của CTĐT và của từng học phần;

- Xác định đúng chuẩn đầu ra CTĐT và chuẩn đầu ra học phần.

(2) Làm đúng như đã nói:

- Xây dựng cấu trúc/nội dung hợp lý để đạt được mục tiêu, để giúp người học đạt chuẩn đầu ra CTĐT;

- Lựa chọn PPGD/HT của học phần bám sát yêu cầu của chuẩn đầu ra học phần;

- Lựa chọn PPĐG để đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần, để hỗ trợ người học đạt được chuẩn đầu ra học phần

Tầm nhìn xa - Linh hoạt sáng tạo

(1) Tầm nhìn xa:

- Phát triển CTĐT theo định hướng giáo dục trong tương lai gần;

- Phát triển CTĐT bám sát vào tầm nhìn 2030 của trường

(2) Linh hoạt sáng tạo:

- Tạo cơ hội tối đa để khoa linh hoạt/sáng tạo khi thực hiện CTĐT;

- Tạo cơ hội tối đa để giảng viên linh hoạt/sáng tạo khi thực hiện trong giảng dạy học phần

người học - lợi ích cộng đồng

(1) người học:

- Đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng;

- Phù hợp nhu cầu của người học

(2) lợi ích cộng đồng:

- Đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan chính;

- Phù hợp với nhu cầu của các bên liên quanTags:


Bài viết khác