Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Quy định về công tác khảo thí


I. QUY ĐỊNH CHUNG:

Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

 

II. QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG:

1. Quy định đào tạo

- Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành 2013)

- Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành 2019)

- Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (ban hành 2017)

- Quy định về đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp (ban hành 2020)

- Quy định đào tạo đại học (ban hành 2021)

2. Quy định riêng về khảo thí

- Quy định xem lại điểm học phần (ban hành 2015)

- Quy trình thi kết thúc học phần (ban hành 2015)

- Quy trình chấm thi học phần (ban hành 2015)

- Quy định về công tác khảo thí (ban hành 2016)

- Hướng dẫn xây dựng, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi đánh giá học phần (học kỳ I, năm học 2021-2022)

- Quy định đánh giá kết quả học tập của sinh viên đào tạo chính quy (ban hành năm 2021)

3. Các quy định liên quan

- Quy định làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành 2018)

- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và lộ trình áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ban hành 2018)

- Quy định học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ chính quy trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (ban hành 2018)

- Hướng dẫn Tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (ban hành 2021)

- Hướng dẫn Tổ chức thi kết thúc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (ban hành 2021)

- Quy trình Tổ chức thi, chấm thi tự luận theo hình thức trực tuyến (Áp dụng cho kỳ thi kết thúc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh) (ban hành 2021)

- Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc học phần trực tuyến trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (ban hành 2021)