Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

TT Nội dung/đối tượng khảo sát Năm học khảo sát Lưu trữ
1 Tình hình việc làm của Sinh viên tốt nghiệp năm 2016

2017-2018

Xem tại đây
2 Tình hình việc làm của Sinh viên tốt nghiệp năm 2017

2018-2019

Xem tại đây
3

Tình hình việc làm của Sinh viên tốt nghiệp năm 2018

2019-2020 Xem tại đây
4

Tình hình việc làm của Sinh viên tốt nghiệp năm 2019

2020-2021 Xem tại đây
5

Tình hình việc làm của Sinh viên tốt nghiệp năm 2020

2021-2022 Xem tại đây
6

Tình hình việc làm của Sinh viên tốt nghiệp năm 2021

2022-2023 Xem tại đây

 

 

 

 

 

 

 Tags: