Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1.1. Cam kết chất lượng giáo dục

1.2. Chất lượng giáo dục thực tế

       A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

       B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

       C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

       D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

       E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

             - Thông tin về Khóa luận tốt nghiệp đại học

             - Thông tin về Luận văn, luận án tốt nghiệp

       G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

       H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

       I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

       K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

       2.1. Thông tin về cơ sở vật chất

       2.2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên:

              Số lượng xếp theo các khối ngành và môn chung có phân biệt theo chức danh, trình độ đào tạo và hạng chức danh nghề nghiệp, danh sách chi tiết giảng viên cơ hữu theo khối ngành, tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi theo từng khối ngành 

       2.3. Sơ lược lý lịch của giảng viên

3. Công khai thu chi tài chính

       Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học

Bài viết khác